Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

KurulusGorevveCalismaYonetmeligi

Giriş

 ​EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ, G​ÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

Onay Tarihi     :31.12.2007

Onay Makamı  :İçişleri Bakanı

 

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin kuruluş, görev ve çalışmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin kuruluş, görev ve çalışma esas ve usullerini kapsar.

 

Hukuki dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunun 16 ncı maddesine göre hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Bakan                                  :İçişleri Bakanını,

b) Bakanlık                              :İçişleri Bakanlığını,

c) Genel Müdür                       :Emniyet Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük                 :Emniyet Genel Müdürlüğünü,

d) Hukuk Müşavirliği             :Emniyet Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşavirliğini,

e) 1.Hukuk Müşaviri               :Emniyet Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşavirini,

f) Makam                                 :1.Hukuk Müşavirini,

g) (Değişik:21.08.2009/Bakan Onayı) Birim Müşaviri                       : Dava İşleri, Disiplin İşleri, Uluslararası Dava İşleri, Adli Yardım İşleri, Mevzuat Değerlendirme ve Görüş Bildirme ile Mevzuat Takip ve Koordinasyon Hukuk Müşavirlerini,

“ğ)(Değişik:21.08.2009/Bakan Onayı) Birim Müşavirliği                   : Dava İşleri, Disiplin İşleri, Uluslararası Dava İşleri, Adli Yardım İşleri, Mevzuat Değerlendirme ve Görüş Bildirme ile Mevzuat Takip ve Koordinasyon Hukuk Müşavirliklerini,

h) Hukuk Müşavirleri             :Birim Müşavirleri dışında kalan Hukuk Müşavirlerini,

ı) 4353 Sayılı Kanun               :Maliye Vekaleti Baş Hukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ KISIM

Kuruluş ve Görevler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Hukuk Müşavirliğinin Kuruluşu ve Görevleri

 

Hukuk Müşavirliğinin kuruluşu

MADDE 5-(Değişik:21.08.2009/Bakan Onayı) (1) Hukuk Müşavirliği, Genel Müdüre bağlı bir birim olup 25/11/2008 tarihli Bakanlık onayında belirtilen 1. Hukuk Müşavirinin yönetiminde;

a) Hukuk Müşavirleri,

b) Dava İşleri Hukuk Müşavirliği,

c) Disiplin İşleri Hukuk Müşavirliği,

ç) Adli Yardım İşleri Hukuk Müşavirliği,

d) Mevzuat Değerlendirme ve Görüş Bildirme Hukuk Müşavirliği,

e) Mevzuat Takip ve Koordinasyon Hukuk Müşavirliği,

f) Uluslararası Dava İşleri Hukuk Müşavirliği,

g) İdari Büro Amirliği,

ğ) Strateji Geliştirme ve Destek Büro Amirliği,

ile birim müşavirliklerine bağlı alt birimlerden oluşur.

 

Hukuk Müşavirliğinin görevleri

MADDE 6- (1) Hukuk Müşavirliği;

a) Genel Müdürlüğe izafeten Bakanlık aleyhine adliye mahkemelerinde açılan davalar ile Bakanlıkça şahıslar aleyhine açılacak hukuk ve ceza davaları ile icra işlerini 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre takibini Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü kanalı ile yürütmek,

b) Hazine avukatı bulunmayan yerlerde davaların 4353 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin son fıkrası gereğince mülki idare amirleri kanalı ile takibini sağlamak,

c) Genel Müdürlüğe izafeten Bakanlık aleyhine idari yargı mercilerinde açılan davaların savunma layihalarının hazırlanmasını ve duruşmalarda Bakanlığın temsilini sağlamak,

ç) İdari yargı mercilerinin, idare aleyhine verdiği kararlara karşı ilgili birimlerce gönderilen bilgiyi de değerlendirerek kanunda yazılı şartlar var ise kanun yollarına başvurmak,

d) Bakanlık Hukuk Müşavirliği ile yapılan protokol gereğince Bakanlık Hukuk Müşavirliğince takip edilecek dava dosyaları için gerekli işlemleri yürütmek,

e) İdari yargı mercileri nezdinde Genel Müdürlüğe izafeten Bakanlık aleyhine açılan idari davaların kanuni süreleri içinde savunmalarının yapılması için dava dosyalarının uygun göreceği Hukuk Müşavirine intikalini sağlamak,

f) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatınca düzenlenen veya doğrudan hazırlanan kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, tebliğ, sözleşme, karar, esaslar, protokol, genelge tasarı ve taslaklarını incelemek; bunların yürürlükteki mevzuata uygunlukları hakkında görüş bildirmek,

g) Genel Müdürlüğe bağlı merkez ve taşra birimleri tarafından sorulan hukuki konu ve işlemlerle ilgili görüş bildirmek,

ğ) Genel Müdürlük merkez teşkilatında kurulmuş olan Yüksek ve Merkez Disiplin Kurulları ile Bakanlık Yüksek Disiplin Kuruluna intikal eden Emniyet Teşkilatı mensupları ile ilgili disiplin işlemlerini düzenlemek ve yürütmek,

h) Hakkında dava açılan personelin sözleşmeli avukat görevlendirilmesi ile ilgili taleplerini incelemek ve görevlendirme ile ilgili gerekli işlemleri yürütmek,

ı) Hakkında dava açılan personelin tuttuğu avukatın ücretinin ödenmesi taleplerini incelemek ve ücretin ödenmesi için gerekli işlemleri yürütmek,

i) Genel Müdürlüğü ilgilendiren idari yargı kararlarını, konu ve sonuçlarına göre tasnif edilecek biçimde kaydetmek. Emsal kararları bilgisayar ortamına aktarmak,

j) Genel Müdürlüğü ilgilendiren kanun ve düzenleyici işlemlerle ilgili iptal kararlarını takip etmek ve mevzuat bilgi sistemine aktarmak       

k) Uluslararası anlaşma, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve Bakanlar Kurulu kararları ile diğer mevzuatı takip etmek; Genel Müdürlük ile ilgili olanlarını tespit etmek ve güncel olarak birimlerin istifadesine sunmak; bu amaçla mevzuat bilgi sistemini oluşturmak ve güncelleştirmek,

l) Genel Müdürlükçe hazırlanan mevzuat taslaklarının yürürlük prosedürünü takip etmek ve neticelendirilmesi için çalışmak,

m) Kanun taslakları ile ilgili düzenleyici etki analizlerini ilgili birimlere hazırlatmak,

n) Genel Müdürlüğe ait yürürlükte veya geçmişteki mevzuatın arşivini tutmak; yürürlükte olanları mevzuat bilgi sistemine dahil etmek,

o) Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Genel Müdürlük görüşü alınmak üzere gönderilen mevzuat tasarıları ve teklifleri hakkında, Genel Müdürlük birimlerinin görüşlerini almak, buna göre oluşturulan Genel Müdürlüğün nihai görüşünü talep eden yere intikal ettirmek,

ö) Emniyet Teşkilatı ile ilgili gerçeğe aykırı haber ve yayın yapanlar hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunmak, yayın hakkında toplatma ve tekzip işlemlerini başlatmak, gerçeğe aykırı yayın yapan radyo ve televizyonlarla ilgili olarak Radyo Televizyon Üst Kurumu ile gerekli yazışmaları yapmak, gerekli görülen hallerde açıklama metninin ilgili birime intikal ettirmek,

p)Genel Müdürlükle ilgili mevzuat boşlukları ile güncelliğini yitirmiş mevzuatın tespit edilmesi ve bu konuda gerekli çalışmaların koordine edilmesini sağlamak,

r) Mevzuat çerçevesinde ulusal ve uluslar arası kuruluş faaliyetlerine katılmak ve sonucundan başkanlığa rapor sunmak,

s) (Ek:21.08.2009/Bakan Onayı)Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine, Devlet aleyhine yapılmış ve konusu itibariyle polis uygulamalarıyla ilgili başvuruları takip etmek ve gerekli yazışmaları yapmak,

ş) Genel Müdür tarafından verilen diğer hukuki işlemleri yapmak,

ile görevlidir.  

 

İKİNCİ BÖLÜM

1.Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşavirleri ve Diğer Amirlerin Görevleri

 

1. Hukuk Müşavirinin görevleri

MADDE 7- (1) 1. Hukuk Müşaviri;

a)  Hukuk Müşavirliğini yönetmek ve temsil etmek,

b) Çalışmalara, personel ve hizmet ekipmanlarına yönelik denetimlerde bulunmak,

c) Hizmet ve personelle ilgili iyileştirici tedbirler geliştirmek, uygulamak ve üstlerine önermek,

ç) Hukuki görüşleri imzalayıp ilgili birimlere göndermek,

d) Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kuruluna üye olarak katılmak,

e) Bu Yönetmelikte gösterilen görev ve yetkilerin kullanılmasını ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, hukuk müşavirleri arasındaki işbirliğine yönelik esasları belirlemek,

f) Lüzum görülen konularda hukuk müşavirleri ile toplantı yaparak görüş alış verişinde bulunmak ve hukuka uygun olarak alınan kararların uygulanmasını sağlamak,

g) Danıştay ve İdare Mahkemeleriyle yapılan yazışmaları Bakan adına yürütmek ve imzalamak,

ğ)  İl Emniyet Müdürlükleri ile yapılan yazışmaları Genel Müdür adına yürütmek,

h) Hukuk müşavirliği çalışmaları ile ilgili konularda ve personelin seçimi hususunda Genel Müdüre teklifte bulunmak, 

ı) Avukatların çalışmalarını denetlemek veya denetletmek, 

i) Genel Müdürlüğü ilgilendiren tekzip ve suç duyurularını imzalamak,

j) Mevzuata uygun verilen diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir.  

 

Birim Müşavirlerinin görevleri

MADDE 8- (1) Birim Müşavirleri;

a) Birim müşavirliğinin çalışmalarını takip ve koordine etmek, denetlemek; düzenli, hızlı, etkin ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

b) İş bölümü yapmak, yetki ve sorumluluklarını tespit etmek, çalışma prensiplerini belirlemek ve disiplini tesis etmek,

c) Kaliteli hizmet anlayışını geliştirmek, verimliliği artırıcı düzenlemeler yapmak,

ç) Çalışma ortamlarının düzen ve temizliğini sağlamak, hizmette kullanılan ekipmanın çalışır ve bakımlı bulunmasını temin etmek,

d) Hizmetle ilgili iyileştirici tedbirler geliştirmek ve üstlerine önermek,

e) Disiplin işlemlerinde Genel Müdürlük Merkez Disiplin Kuruluna üye olarak katılmak,

f) Mevzuata uygun verilen diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir.

 

Hukuk Müşavirlerinin görevleri

MADDE 9- (1) Hukuk Müşavirleri;

a) Kendisine verilen dosyalarla ilgili olarak savunmaları hazırlamak, duruşmalarda Bakanlığı temsil etmek, dava sonuçlanana kadar dosyayı takip etmek. 

b) 1. Hukuk Müşavirince sevk edilen mevzuat tasarıları ile tereddüt edilen konular hakkında hukuki görüş vermek,

c) Bakanlık, Genel Müdürlük Yüksek Disiplin ve Merkez Disiplin Kurullarında 1. Hukuk Müşavirince verilen raportörlük görevini ifa etmek,  

ç) İdari yargı mercilerinin, idare aleyhine verdiği kararlara karşı ilgili birimlerce gönderilen bilgiyi de değerlendirerek şartları var ise kanun yollarına başvurmak,

d) 1. Hukuk Müşavirince verilen diğer görevleri yapmak

ile görevlidir.

 

Bürolar Amirinin görevleri

MADDE 10- (1) Bürolar Amiri;

a) Birim müşavirliğindeki bürolar arasında işbirliği, koordinasyon ve düzenli çalışmayı sağlamak,

b) Birim müşavirliği personeli arasında karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı disiplin ve hizmet anlayışını tesis etmek,

c) Birim müşavirliği personelinin hizmeti uygulama biçimi, göreve geliş-gidiş saatini mevzuata uygunluk yönünden kontrol etmek,

ç) Birim müşavirliği hizmetleri, çalışma şartları, personelin iyileştirilmesi, işin basitleştirilmesi ve verimin arttırılması için birim müşavirine önerilerde bulunmak,

d) Mevzuata uygun verilen diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir.

 

Büro Amirlerinin görevleri

MADDE 11- (1) Büro Amirleri;

a) Büronun çalışmalarını takip ve koordine etmek, denetlemek; düzenli, hızlı, etkin ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

b) İş bölümü yapmak, yetki ve sorumluluklarını tespit etmek, çalışma prensiplerini belirlemek ve disiplini tesis etmek,

c) Kaliteli hizmet anlayışını geliştirmek, verimliliği artırıcı düzenlemeler yapmak,

ç) Çalışma ortamlarının temizliğini sağlamak, hizmette kullanılan ekipmanın bakımlı ve çalışır bulunmasını sağlamak,

d)  Mevzuata uygun verilen diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

1.Hukuk Müşavirine Doğrudan Bağlı Birimler

 

Strateji Geliştirme ve Destek Büro Amirliğinin görevleri(Değişik:21.08.2009/Bakan Onayı)

MADDE 12- (1) Strateji Geliştirme ve Destek Büro Amirliği;

a) Hukuk Müşavirliğinin görev alanına giren hizmetlerin istatistikî verilerini Birim müşavirlikleriyle koordine sağlayarak tutmak, sorunları tespit ederek çözüm yolları geliştirmeye yönelik strateji geliştirmek ve 1.Hukuk Müşavirine sunmak,

b) Hukuk Müşavirliğinin eğitim stratejisinin belirlenmesi, teknik, idari ve hukuki değişikliklere paralel olarak geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek, hizmet kalitesini arttırıcı nitelikte yeni araç-gereç ve yöntemlerden uygun görülenlerin alımı ve hizmete adaptasyonları konularında 1.Hukuk Müşavirine öneride bulunmak,

c) Hukuk Müşavirliğinin görev alanına giren konularda merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin bilgilendirme ve gelişimlerinin sağlanması için yazılı-görsel, süreli-süresiz, yayınları ve müşavirliğin eğitim stratejisi ile ilgili faaliyetleri internet ve Emniyet Bilgi Sistemi üzerinden veri hazırlayıp yayınlamak,

ç) Eğitimin bilimsel esaslara uygun yürütülmesi için yerli-yabancı kişi ve kurumlarla işbirliğine gidilmesi ve ortak faaliyetler gerçekleştirilmesi amacıyla birim müşavirlikleri ile koordineli olarak gerekli çalışmaları yapmak,

d) Hukuk Müşavirliğinin ileriye yönelik stratejik hedeflerinin belirlenmesi amacıyla, çalışma grupları oluşturup, alınan kararların rapor haline getirilerek makama sunulması, gerektiğinde çalışmalar ile ilgili diğer Daire Başkanlıklarıyla ilişki kurmak, ortaklaşma çalışma yapmak,

e) Hukuk Müşavirliğinin brifingini hazırlamak ve güncel halde bulundurmak,

f) Hukuk Müşavirliğinin bilgi işlem sahasındaki donanım ve yazılı ihtiyaçlarının tespiti ve tedariki için gerekli işlemleri yapmak,

g) Hukuk Müşavirliğinin bilgisayar ağının düzenli ve etkin biçimde çalışmasını temin etmek, bilgisayar ve bilgi işlem konularında personeli bilgilendirmek,

ğ) Bilgisayar ve donanımlarının bakım ve onarım işlerini takip etmek, bilgi işlem teknolojisinin takip ve transfer etmek için gerekli işlemlerde bulunmak,

h) Hukuk Müşavirliğinin bilgisayar hizmetleri ile ilgili istatiklerini tutmak,

ı) Hukuk Müşavirliğinin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığıyla irtibat ve koordinesini sağlamak,

i) Personelin aylık maaşlarını tahakkuk ettirmek,

j) Personelin, sosyal güvenlik kurumlarına ait kesenekleriyle ilgili işlemleri yapmak,

k) Maaşlardan kesilen özel kesintilerin ilgili hesaplara aktarılmasını sağlamak,

l) Ek ders, taltif, dikiş, doğum ve ölüm yardımları, nakdi tazminatlar, sözleşmeli avukatların maaşları, telefon giderleri ile ilgili ödemelerin bordrolarını düzenleyip tahakkuklarını sağlamak ve icra kesintilerini takip edip, yazışmalarını yapmak,

m) Personelin yurtiçi, sürekli, geçici görev ve yurtdışı geçici görev ile yurtiçi, yurtdışı tedavi yolluklarını tahakkuk ettirmek,

n) Personelin emeklilik, ücretsiz izine ayrılma, askerlik v.b. gibi özlük haklarına ait mali konuların takip ve düzenlemesini sağlamak,

o) Personelin kendisi ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait yurtiçi ve yurtdışı tedavi yolluklarını tahakkuk ettirmek,

ö) Personelin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavi ödemeleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

p) Müşavirliğin bütçe teklifini hazırlamak, ödenekleri takip etmek,

            r) Demirbaş ve tüketim malzeme ihtiyacını tespit etmek, kayıtları tutmak, alımlarını yapmak, bunlarla ilgili yazışmaları yapmak, demirbaş malzemeleri teslim alarak belge karşılığında ilgili bürolara dağıtmak,

            s) Personelin sivil ve resmi yazlık - kışlık kıyafet istihkaklarını belirlemek, numara ve ölçülerini İkmal ve Bakım Daire Başkanlığına bildirmek, onaya istinaden yıl içerisinde personele dağıtımını yapmak,

            ş)Müşavirlikte kullanılan demirbaşa kayıtlı malzemeler ile haberleşme cihazlarının yılsonu sayımını yapmak, cetvelleri düzenleyerek ilgili yerlere göndermek, tamiri mümkün olmayanların yenileri ile değiştirilmesini sağlamak,

            t)İhtiyaç fazlası kullanılmayacak durumda olan demirbaş ve haberleşme cihazlarını HEK’ e ayrılması için Depo Şube Müdürlüğüne teslim etmek,

            u) Müşavirliğin stratejik planını hazırlamak,

            ü) Müşavirliğin performans programı ve faaliyet raporunu hazırlamak,

            v) Mevzuata uygun verilen diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir.

 

İdari Büro Amirliğinin görevleri  

MADDE 13- (1) İdari Büro Amirliği;

a) Hukuk Müşavirliğine gelen evrakı zimmet karşılığında almak,

b) Evrakı birim müşavirliklerine göre tasnifini yaparak Makama arz etmek,

c) Makamdan çıkan evrakın kaydını yaparak, ilgili birim müşavirliklerine zimmetle vermek,

ç)Belirli zamanlarda cevaplandırılması gereken evrakı zamanında cevaplandırmak, cevaplandırılmasını sağlamak ve dağıtımına öncelik vermek,

d) Gizli, acele ve günlü olan evrakı ilgili birimlere hatırlatmak ve cevaplandırılmasını takip etmek,

e) Evrakın gizlilik derecesine göre, ilgili yönerge hükümleri gereğince gizliliğini sağlamak,

f) Hukuk Müşavirliğine gelen genelgeleri çoğaltarak birim müşavirliklerine dağıtımını yapmak ve dosyalarında muhafaza etmek,

g) Hukuk Müşavirliğinden merkez ve taşra teşkilatına gönderilen evrakın kontrolünü yapıp gerekli kayıtları yaptıktan sonra sevk işlemini tamamlamak,

ğ) Arşiv kanalıyla gönderilen evraka iki nüsha giden evrak föyü tanzim ederek arşive intikalini sağlamak,

h) Hukuk Müşavirliğinde çalışan personelin şahsi dosyalarını tutmak, özlük işlerini; izin, istirahat, göreve başlama ve ayrılma, sicil raporları, kurs, tecziye ve taltif, terfi, ölüm, evlilik ve emekli işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak,

ı) Hukuk Müşavirliğinde çalışan personelin yılsonunda izin onaylarını almak ve birim müşavirliklerine bildirmek,

i) Yıl içinde tanzim edilen gelen ve giden evrak föylerini tarih ve sayı sırasına göre tasnif edip muhafazasını sağlamak,

j) Hukuk Müşavirliği personelinin nöbet görevlerini yazmak ve ilgili birimlere zamanında göndermek,

k) Sivil savunma ve yangına ilişkin hizmetleri yürütmek,

l) Emniyet Genel Müdürlüğü Koruyucu Güvenlik Özel Yönergesi esaslarına uygun olarak evrak güvenliğini sağlamak,

m) Hukuk Müşavirliğine ait hizmet araçlarının çalışır durumda olmasını sağlamak ve birimlerin müşavirlik dışarıdaki evrak işlemlerini takip etmek,

n) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunun kapsamında yapılan yazılı başvuruların değerlendirilerek cevaplandırılmasını koordine etmek,

                o) (Ek:21.08.2009/Bakan Onayı)Makamın sekreterya görevini yürütmek, telefon ve faks muhaberesini sağlamak,

                ö) (Ek:21.08.2009/Bakan Onayı)Makamın randevu ve ziyaretleri düzenlemek,

            p) (Ek:21.08.2009/Bakan Onayı)Makamın günlük çalışma programını düzenlemek,

            r) (Ek:21.08.2009/Bakan Onayı)Emniyet Genel Müdürlüğü Koruyucu Güvenlik Özel Yönergesi esaslarına göre Makamdaki bilgi, belge ve dokümanları saklayıcı tedbirleri almak,

            s) (Ek:21.08.2009/Bakan Onayı)Kişiye özel ve çok gizli evrakın yazışmasını yapmak ve dosyalarını tutmak,

            ş) (Ek:21.08.2009/Bakan Onayı)Yapılacak veya iştirak edilecek toplantıları kayda alarak Makama arz etmek,

t) (Ek:21.08.2009/Bakan Onayı)Hizmet aracını göreve hazır tutmak,

u) Mevzuata uygun verilen diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir. 

 

Araştırma Geliştirme Büro Amirliğinin görevleri

MADDE 14- (Mülga:21.08.2009/Bakan Onayı)

 

Bilgi İşlem Büro Amirliğinin görevleri

MADDE 15- (Mülga:21.08.2009/Bakan Onayı)

 

Tahakkuk ve Lojistik Büro Amirliğinin görevleri

MADDE 16 - (Mülga:21.08.2009/Bakan Onayı)

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Birim Müşavirliklerinin Ortak Birimleri

 

İdari Büro Amirliklerinin görevleri

MADDE 17- (1) Birim müşavirliklerine bağlı İdari Büro Amirlikleri;

a) Birim müşavirliğine gelen evrakı zimmetle teslim almak, birim müşavirine arz etmek, talimata göre ilgili büroya intikal ettirmek,

b) Birim müşavirliğinden giden evrakı imzaya sunmak, takip etmek, safhalarında birim müşavirine bilgi sunmak, ilgili birime teslim etmek,

c) Birim müşavirliğindeki personelin özlük haklarıyla ilgili işlemleri yürütmek,

ç) Birim müşavirliğiyle ilgili hizmete ilişkin günlük, aylık, yıllık istatistikleri tutmak, değerlendirmek, ilgili Makama sunmak,

d) Mevzuata uygun verilen diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Birim Müşavirlikleri ve Alt Birimleri

 

Dava İşleri Hukuk Müşavirliğinin kuruluşu

MADDE 18- (1) Dava İşleri Hukuk Müşavirliği;

a) İdari Büro Amirliği,

b) Savunma Büro Amirliği,

c) Dilekçe İşlemleri Büro Amirliği,

ç) Karar İşlemleri Büro Amirliği,

d) Adli Yargı Büro Amirliği,

e) Yargı Giderleri İşlemleri Büro Amirliği’nden

oluşur.

 

Savunma Büro Amirliğinin görevleri

MADDE 19 - (1) Savunma Büro Amirliği;

a) Genel Müdürlüğe izafeten Bakanlık aleyhine idari yargı mercileri nezdinde açılan davalarla ilgili Hukuk Müşavirlerince hazırlanan savunmalar ile kanun yollarına başvuru dilekçelerini yazmak; paraf prosedürünü tamamlatarak imza için ilgili Hukuk Müşavirine teslim etmek,

b) (a) bendi gereğince imzalattırılan savunmalar ile kanun yollarına başvuru dilekçelerininin kanuni süresi içinde mahkemeye götürülmesi için idari büroya teslim etmek,

c) Mevzuata uygun verilen diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir.

 

Dilekçe İşlemleri Büro Amirliğinin görevleri

MADDE 20 - (1)  Dilekçe İşlemleri Büro Amirliği;

a) İdari yargı mercileri tarafından gönderilen her türlü dilekçeye ilişkin bilgi ve belgeleri ilgili birimden temin ederek savunma hazırlanmak üzere zimmetle Hukuk Müşavirine vermek,

b) İdari yargı mercileri tarafından gönderilen ara karar ile bilirkişi raporlarına ilişkin bilgi ve belgeleri ilgili birimden temin ederek ilgili mahkemeye göndermek,

c) Bakanlık Hukuk Müşavirliği ile yapılan protokol hükümleri uyarınca takip edilecek davalara ait lüzumlu bilgi ve belgeleri ilgili biriminden temin ederek anılan Müşavirliğe göndermek,

ç) Mahkemelere gönderilen bilgi ve belgelerin Bakanlığımıza iade edilmesi durumunda bu evrakları ilgili dairesine göndermek,

d) İdari yargı mercilerince gönderilen duruşma davetiyeleri ile ilgili olarak duruşmalarda Bakanlığımızın temsil edilmesi için gerekli yazışmaları yürütmek,

e) Mevzuata uygun verilen diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir.

 

Karar İşlemleri Büro Amirliğinin görevleri

MADDE 21- (1) Karar İşlemleri Büro Amirliği;

a) İdari yargı mercileri tarafından verilen aleyhte kararlara ilişkin olarak başvurulacak kanun yollarına esas olacak bilgi ve belgeleri ilgili birimden temin etmek, lehte kararları ilgili birimlere sevk etmek,

b) İlgili birimce gönderilen bilgi ve belgelerin müşavirince değerlendirilmesi sonucu, idari yargı kararı ile ilgili kanun yollarına başvurulması veya açıklanmasına lüzum görülen hallerde bu konuda gerekli işlemleri yürütmek,

c) Bakanlık Hukuk Müşavirliğince takip edilen davalarda, davacılar lehine hüküm olunan tazminatın ödenmesinden doğan hazine zararının rücuen tahsili için açılacak davaların savunmasına yarar bilgi ve belgelerle, kusurlu görülen personelin isim ve adreslerini tespit ederek Maliye Bakanlığına gönderilmesini temin etmek,

ç) Bakanlık Hukuk Müşavirliğinin görev alanına giren kararlar ile ilgili (a) ve (b) bentlerindeki işlemlerin yürütülmesi için gerekli yazışmaları yapmak,

d) Karar uygulanmasına yönelik avukat dilekçelerini ilgili birimlere göndermek,

e) Disiplin kuruluna tevdii edilen kararları ilgili birime göndermek,

f) Mevzuata uygun verilen diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir.

 

Adli Yargı Büro Amirliğinin görevleri

MADDE 22- (1) Adli Yargı Büro Amirliği;

a) Adli yargı mercilerinde Genel Müdürlüğe izafeten Bakanlık aleyhine açılan davalar nedeniyle gönderilen dilekçeleri incelemek, savunmaya esas teşkil edecek bilgi ve belgelerin sağlanması için ilgili birimlerle koordine kurmak, toplanan bilgi ve belgelerin, davayı takiple görevli birime havale edilmek üzere Maliye Bakanlığına intikal ettirilmesini sağlamak,

b) Acele hallerde gerekli hukuki tedbirlerin alınması bakımından dava dilekçelerinin doğruca Maliye Bakanlığına, İl Muhakemat Müdürlüklerine, Valiliklere, Kaymakamlıklara gönderilmesi için gereken işlemleri yapmak,

c) Adli yargı mercilerince, ilama bağlanmış davaların veya ilama dayanan icra emirlerinin gereği için ilgili birimler ile koordine kurularak ödeme yapılması için gerekli işlemleri tamamlamak,

ç) Adli yargı mercilerinde açılan davalarla ilgili, ilamlı veya ilamsız takiplerde, haciz ihbarnameleri ve haciz bildirilerinde talep edilen borcun Genel Müdürlüğümüze ait olup olmadığının tespiti ile hukuka aykırılığı tespit edilenlerin yasal süre içerisinde itiraz edilmek üzere Maliye Bakanlığı ve/veya Muhakemat Müdürlüğü ile koordine kurmak, gerekli itirazın yapılması için bilgi ve belgeleri ilgili birime göndermek,

d) Davacılar lehine hüküm olunan tazminatın ödenmesinden doğan hazine zararının tazmini için, hazinece açılacak rücuen tazminat davaları ile ilgili gerekli işlemleri yürütmek,

e) (e) bendi dışında kalan hazine zararlarının ilgili birimlerce talep edilmesi halinde sorumlulardan rücuu edilmesi için gerekli işlemleri yürütmek,

f) Mevzuata uygun verilen diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir.

 

Yargı Giderleri İşlemleri Büro Amirliğinin görevleri

MADDE 23 - (1) Yargı Giderleri İşlemleri Büro Amirliği;

a)Yapılacak ödemelerle ilgili olarak gerekli belge ve bilgilerin temini amacıyla yazışmalarda bulunmak,

b) İlama dayanan icra emirlerinin Bakanlığımıza tebliğinden sonra maddi ve hukuki olarak gerekli incelemeyi yaparak, ilamı ve icra emrini birlikte değerlendirerek, kanuni başvuru yollarına gidilip gidilmeyeceği hakkında karar vermek,

c)Yapılacak ödemelerin hukuki olması acısından,  hesaplamaların ilama uygun olup olmadığını kontrol etmek ve değerlendirmek,

ç) İcra emirlerinde ilamla uyuşmayan hususlar ve faiz gibi konular tetkik edilerek Maliye Bakanlığı ve ilgili Muhakemat Müdürlüğü kanalıyla itiraz-şikayet yoluna gidilmesini sağlamak,

d) İdari ve Adli Mahkemelerce Bakanlığımız aleyhine verilen kararlardaki yargılama gideri, avukatlık ücreti veya tazminatların hükmedilen faizden hesaplanarak muhasebe gereği tüm kesintileri yapılarak ilgiliye ödenmesini sağlamak,

e) Mahkeme kararı gereği özlük haklarının ödenmesine ilişkin taleplerin, ödemeyi yapacak ilgili birimlere gönderilerek ödenmesini sağlamak,

f) Adli mahkemelerce sonuçlanan mahkeme kararlarının ödemesi yapıldıktan sonra rücuu davasına esas olmak üzere ödeme belgelerini ilgili Muhakemat Müdürlüklerine gönderilmek üzere Adli Yargı Büro Amirliğine intikal ettirmek,

g) Hukuk Müşavirliğince takip edilen idari davalarda, davacılar lehine hüküm olunan tazminatın ödenmesinden doğan hazine zararının tazmini için, hazinece rücuen tazminat davaları açılmasına ilişkin gerekli işlemleri yürütmek,

ğ) Ödeme belgeleri ile beraber ilgili icra müdürlüklerine yazı yazılarak dosyaların infazını sağlamak,

 h) Genel Müdürlüğümüzce takip edilen idari davalarda aleyhe verilen kararlar gereği yapılan ödemelerin söz konusu kararların hukuken ortadan kalkması halinde geri alma işlemlerini yürütmek,

ı) Mevzuata uygun verilen diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir.

 

Disiplin İşleri Hukuk Müşavirliğinin kuruluşu

MADDE 24- (1) Disiplin İşleri Hukuk Müşavirliği;

a) İdari Büro Amirliği,

b) Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu Büro Amirliği,

c) Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulu Büro Amirliği,

ç) Genel Müdürlük Merkez Disiplin Kurulu Büro Amirliği’nden

oluşur.

 

Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu Büro Amirliğinin görevleri

MADDE 25- (1) Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu Büro Amirliği;

a) Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunda görüşülmek üzere intikal eden soruşturma dosyalarını usul ve esas yönünden inceleyerek, eksiklik görülen dosyaların tamamlanmasını sağlamak, hakkında soruşturma yapılanların savunmalarını alarak dosyaları tekemmül ettirmek, soruşturma dosyalarını, dosya kayıt ve işlem defterine ve fihristlere veya varsa fihrist yerine kullanılan bilgisayar programına muntazam bir şekilde kayıt etmek,

b) Tamamlanan dosyaların Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunda görüşülmek üzere kurul gündemini hazırlamak ve görev verildiği takdirde kurulda raportörlüğünü yapmak, verilen kurul kararlarını yazarak üyelerce imzalanmasını sağlamak, karar tutanak defterini düzenli bir şekilde tutmak,

c) Genel Müdürlük Merkez Disiplin Kurulu ile öğretim ve eğitim kurumlarındaki Polis Disiplin Kurullarınca verilen ve Emniyet Genel Müdürü tarafından uygun görülmeyen kararlara ait soruşturma dosyaları ile Bakan tarafından uygun görülmeyen Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulu kararlarına ait soruşturma dosyalarının Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca kesin karara bağlanması için gereken işlemleri yapmak,

ç) Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bakanlık Yüksek Disiplin Kurullarınca verilen uyarma ve kınama cezaları için yapılan itirazların Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunda incelenmesi ve kesin karara bağlanması için gerekli işlemleri yapmak,

d) Polis Koleji Müdürlüğü ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri disiplin kurullarınca verilen meslekten çıkarma cezası dışındaki cezalara ilişkin kararlar ve bunlara ait soruşturma dosyalarını usul ve esas bakımından tetkik ederek,  varsa eksiklikleri tamamlattıktan sonra Genel Müdürün onayına sunmak.

e) Kesinleşen kararın tasdikli örneğinin ilgiliye tebliği ve gereği yapılmak üzere personelin bağlı olduğu birime intikalini sağlamak,

f) Kararın bir örneğini, soruşturma dosyasıyla birlikte ilgili personelin sicil fiş ve diğer belgelerine kayıt konulmak ve gereği yapılmak üzere Personel Dairesi Başkanlığına gönderilmesi işlemlerini yapmak,

g) Mevzuata uygun verilen diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir.

 

Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulu Büro Amirliğinin görevleri

MADDE 26- (1) Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulu Büro Amirliği;

a) Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunda görüşülmek üzere intikal eden soruşturma dosyalarını usul ve esas yönünden ön incelemeden geçirerek eksiklik görülen dosyaların tamamlanmasını sağlamak ve hakkında soruşturma yapılanların savunmalarını alarak dosyaları tekemmül ettirmek, soruşturma dosyalarını dosya kayıt ve işlem defterine ve fihristlere veya varsa fihrist yerine kullanılan bilgisayar programına, muntazam bir şekilde kayıt etmek,

b) Genel Müdürlük Merkez Disiplin Kurulu ve İl Polis Disiplin Kurulları ile öğretim ve eğitim kurumlarındaki Polis Disiplin Kurullarınca meslekten çıkarma kararına bağlanan soruşturma dosyaları ile bu maddenin (a) bendinde sayılan soruşturma dosyalarının, Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunda görüşülmek üzere kurul gündemini hazırlamak, dosyanın kurulda raportörlüğünü yapmak, kurulca verilen kararların üyelerce imzalanmasını sağlamak, karar tutanak defterini düzenli bir şekilde tutmak,

c) İl Polis Disiplin Kurulu tarafından verilen ve Vali tarafından uygun görülmeyen kararlara dair soruşturma dosyalarını Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunca karara bağlanması için gereken işlemleri yapmak,

ç) İl Polis Disiplin Kurulu, Genel Müdürlük Merkez Disiplin Kurulu, Öğretim ve Eğitim Kurumları Disiplin Kurullarınca verilen uyarma ve kınama cezasına karşı yapılan itirazların Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunda incelenmesi ve kesin karara bağlanması için gerekli işlemleri yapmak.

d) Kesinleşen kararın tasdikli örneğinin, ilgiliye tebliği ve gereği yapılmak üzere personelin bağlı olduğu birime intikalini sağlamak,

e) Kararın bir örneğini, soruşturma dosyasıyla birlikte, ilgili personelin sicil fiş ve diğer belgelerine kayıt konulmak ve gereği yapılmak üzere Personel Dairesi Başkanlığına gönderilmesine dair işlemleri yapmak,

f) Mevzuata uygun verilen diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir.

 

Genel Müdürlük Merkez Disiplin Kurulu Büro Amirliğinin görevleri

MADDE 27- (1) Genel Müdürlük Merkez Disiplin Kurulu Büro Amirliği;

a) Genel Müdürlük Merkez Disiplin Kurulunda görüşülmek üzere intikal eden soruşturma dosyalarını usul ve esas yönünden ön incelemeden geçirerek eksiklik görülen dosyaların tamamlanmasını sağlamak, tamamlanan dosyalar için hakkında soruşturma yapılanların savunmalarını alarak dosyaları tekemmül ettirmek,

b) Soruşturma dosyalarının dosya kayıt ve işlem defterine ve fihristlere veya varsa fihrist yerine kullanılan bilgisayar programına düzenli bir şekilde kayıt etmek,

c) Tamamlanan soruşturma dosyalarını Merkez Disiplin Kurulunca görüşülmek üzere kurul gündemine hazırlamak, dosyanın kurulda raportörlüğünü yapmak, verilen kurul kararlarını yazarak üyelerce imzalanmasını sağlamak, karar tutanak defterini düzenli bir şekilde tutmak,

ç) Kesinleşen kararın tasdikli örneğinin, ilgiliye tebliğini ve gereği yapılmak üzere bağlı olduğu birime intikalini sağlamak,

d) Kararın bir örneğini, soruşturma dosyasıyla birlikte, ilgili personelin sicil fiş ve diğer belgelerine kayıt konulmak üzere Personel Dairesi Başkanlığına gönderilmesine dair işlemleri yapmak,

e) Mevzuata uygun verilen diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir.

 

Adli Yardım İşleri Hukuk Müşavirliğinin kuruluşu

MADDE 28- (1) Adli Yardım İşleri Hukuk Müşavirliği;

a) İdari Büro Amirliği,

b) Adli Yardım Büro Amirliği,

c) Sözleşmeli Avukat Görevlendirme Büro Amirliği’nden

oluşur.

 

Adli Yardım Büro Amirliğinin görevleri

MADDE 29- (1) Adli Yardım Büro Amirliği;

a) Birim Müşavirliğine intikal ettirilen adli yardım dosyalarını, Hakkında Dava Açılan Polis İçin Avukat Tutma ve Ücret Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Emniyet Genel Müdürlüğünde Sözleşmeli Olarak Çalışan Avukatların, Polislere Karşı Açılan Davalarda Görevlendirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre incelemek, varsa eksik evrakları ilgili yerlerden istemek, dosyayı tamamlamak,

b) Avukat talebinde bulunanların talepleri yerinde ise dosyasını, Sözleşmeli Avukat Görevlendirme Büro Amirliğine göndermek,

c) Avukat ücreti talebinde bulunanların talepleri yerinde ise uygun görüşle ücret ödeme kararını hazırlayarak dosyasıyla birlikte ücret ödeme komisyonuna sunmak,

ç) Adli yardım talepleri uygun görülenlerin Bakanlık onayı alınması işlemlerini yürütmek,

d) Emniyet Teşkilatı hakkında gerçeğe aykırı haber yapan basın ve yayın kuruluşları hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunmak, gerçeğe aykırı haber ve yayınlarlar hakkında ilgili mevzuata göre tekzip ve gerekli diğer işlemleri başlatmak, gerçeğe aykırı yayın yapan radyo ve televizyonlarla ilgili Radyo Televizyon Üst Kurumu ile gerekli yazışmaları yapmak, gerekli görülen hallerde açıklama metnini ilgili birime intikal ettirmek

e) Suç duyurusunda bulunulan yayınların birer suretini ilgili Daire Başkanlığına göndermek,

f) Mevzuata uygun verilen diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir.

 

Sözleşmeli Avukat Görevlendirme Büro Amirliğinin görevleri

MADDE 30- (1) Sözleşmeli Avukat Görevlendirme Büro Amirliği;

a) Avukatlık talebi uygun görülen personelin kendine intikal eden dosyalarını teslim almak,

b) Dava dosyalarını ilgili deftere sıra dahilinde kaydetmek,

c) Dava dosyalarını ilgili avukatlara teslim etmek, dosyanın takibini sağlamak,

ç) Duruşma sonunda avukatlar tarafından verilen raporları saklamak,

d) Duruşması biten dosyaları teslim almak,

e) Kanun yollarından geçtikten sonra kesinleşen dosyaların arşivlenmesini sağlamak,

f) Devam eden dosyalarla ilgili personelle gerekli yazışmaları yapmak,

g) Geçici bir görev ile memuriyet mahalli dışına görevlendirilen avukat ve personelin geliş gidiş işlemlerini yürütmek,

ğ) Mevzuata uygun verilen diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir.

 

Mevzuat Değerlendirme ve Görüş Bildirme Hukuk Müşavirliğinin kuruluşu

MADDE 31- (1) Mevzuat Değerlendirme ve Görüş Bildirme Hukuk Müşavirliği;

a) İdari Büro Amirliği,

b) Mevzuat İnceleme ve Değerlendirme Büro Amirliği,

c) Hukuki Görüş Bildirme Büro Amirliği’ nden

oluşur.

 

Mevzuat İnceleme ve Değerlendirme Büro Amirliğinin görevleri

MADDE 32- (1) Mevzuat İnceleme ve Değerlendirme Büro Amirliği;

a) Hukuk Müşavirliğine gönderilen kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, esaslar, karar, protokol, tebliğ, genelge ve diğer mevzuat metinlerinin tasarı ve taslakları hakkında görüş bildirmek,

b) Mevzuat iş ve işlemlerinin etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla ilgili birimlerle ortak çalışmalarda bulunmak,

c) Mevzuata uygun verilen diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir.

 

Hukuki Görüş Bildirme Büro Amirliğinin görevleri

MADDE 33- (1) Hukuki Görüş Bildirme Büro Amirliği;

a) Yönetmeliğin 45 ve 46 ncı maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde sorulan hukuki konu ve işlemlerle ilgili hukuki görüş bildirmek,

b) Mevzuat uygulamasında tereddüt duyulan konularda gerek görülmesi halinde, konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından görüş almak 

c) Mevzuata uygun verilen diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir.

 

Mevzuat Takip ve Koordinasyon Hukuk Müşavirliğinin kuruluşu

MADDE 34– (1) Mevzuat Takip ve Koordinasyon Hukuk Müşavirliği;

İdari Büro Amirliği,

Mevzuat Yürürlük ve Koordinasyon Büro Amirliği,

Mevzuat Takip Büro Amirliği’nden

oluşur.

 

Mevzuat Yürürlük ve Koordinasyon Büro Amirliğinin görevleri

MADDDE 35- (1) Mevzuat Yürürlük ve Koordinasyon Büro Amirliği;

a) Genel Müdürlük birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarının Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygunluğu kontrol etmek ve bu konuda birimlerle koordine sağlamak,

b) Genel Müdürlük birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları hakkında ilgili birimlerin görüşünü alarak yürürlük prosedürünü takip etmek ve neticelendirilmesi için çalışmak,

c) Genel Müdürlük birimlerince hazırlanan kuruluş, görev ve çalışma yönetmelikleri ile diğer mevzuatın yürürlük işlemleri sırasında, birimler arasındaki olası uyuşmazlıkları kontrol etmek ve bunların ortadan kaldırılması için toplantı düzenlemek,

ç) Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Genel Müdürlük görüşü alınmak üzere gönderilen ikili ve uluslararası güvenlik ve işbirliği konuları haricindeki mevzuat tasarıları ve teklifleri hakkında, Genel Müdürlük birimlerinin görüşlerini almak, buna göre oluşturulan Genel Müdürlüğün nihai görüşünü talep eden yere intikal ettirmek,

d) Mevzuat tasarı ve tekliflerine ilişkin Genel Müdürlük, bakanlıklar ve diğer kurumlar nezdinde düzenlenecek olan toplantı ve seminerlere talep halinde Genel Müdürlük temsilcisinin katılımını sağlamak, bu alanda kurum içi ve kurum dışı koordinatör birim faaliyetini yürütmek,

e) Kanun taslakları ile ilgili düzenleyici etki analizlerini ilgili birimlere hazırlatmak,

f) Genel Müdürlüğü ilgilendiren kanun tasarı ve teklifleri hakkında, TBMM komisyon ve Genel Kurulundaki görüşmeleri, ilgili birim görevlisi ile birlikte gerektiğinde takip etmek,

g) Genel Müdürlükle ilgili mevzuat boşlukları ile güncelliğini yitirmiş mevzuatın tespit edilmesi ve bu konuda gerekli çalışmaların koordine edilmesini sağlamak,

ğ) Mevzuata uygun verilen diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir. 

 

Mevzuat Takip Büro Amirliğinin görevleri

MADDE 36– (1) Mevzuat Takip Büro Amirliği;

a) Uluslararası anlaşma, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve Bakanlar Kurulu kararları ile diğer mevzuatı takip etmek, Genel Müdürlük ile ilgili olanlarını tespit etmek ve güncel olarak birimlerin istifadesine sunmak, bu amaçla mevzuat bilgi sistemini oluşturmak ve güncelleştirmek,

b) Mevzuatın uygulanması ile ilgili Genel Müdürlük merkez teşkilatınca çıkarılan ve müşavirliğe gönderilen talimat, genelge ve emirleri takip ederek mevzuat bilgi sistemine aktarmak,

c) Temel kanunlarla ilgili açıklamalı yayınları izlemek, gerek görülenlerden ihtiyaç belirtmek suretiyle Hukuk Müşavirliği hizmetinde kullanılmak üzere satın alınmasını sağlamak,

ç) Genel Müdürlüğe ait yürürlükte veya geçmişteki mevzuatın arşivini tutmak,

d) Genel Müdürlüğe ait yönetmelik ve daha üst mevzuatın silsilesini ortaya koyan kronoloji oluşturmak ve güncel tutmak,

e) Mevzuata uygun verilen diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir.

 

            Uluslararası Dava İşleri Hukuk Müşavirliğinin kuruluşu (Ek:21.08.2009/Bakan Onayı)

            MADDE 36/A- (1) Uluslararası Dava İşleri Hukuk Müşavirliği;

            a) İdari Büro Amirliği,

            b) Dava Takip Büro Amirliği,

            c) Değerlendirme ve Analiz Büro Amirliği’nden

            oluşur.

 

            Dava Takip Büro Amirliğinin görevleri (Ek:21.08.2009/Bakan Onayı)

            MADDE 36/B- (1) Dava Takip Büro Amirliği;

            a) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine, Devlet aleyhine yapılmış ve konusu itibariyle polis uygulamalarıyla ilgili olan başvuruları takip etmek,

            b) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurularla ilgili Devletin görüş ve savunmasını oluşturmak için talep edilen bilgi, belge ve görüşleri ilgili birimlere iletmek,

            c) Başvurularla ilgili kurum içi ve kurum dışı koordinasyonu sağlamak,

            d) Görev alanıyla ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,

            e) Mevzuata uygun verilen diğer görevleri yerine getirmek,

            ile görevlidir.

           

            Değerlendirme ve Analiz Büro Amirliğinin görevleri (Ek:21.08.2009/Bakan Onayı)

            MADDE 36/C- (1) Değerlendirme ve Analiz Büro Amirliği;

            a) Birimin görevleriyle ilgili değerlendirme, analiz ve istatistik çalışmalarını yapmak,

            b) Birimin brifing ve faaliyet raporlarının hazırlamak,

            c) Birimin faaliyetleriyle ilgili bilgi ihtiyaçlarını ve görüş istemlerini karşılamak,

            d) Görev alanıyla ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,

            e) Mevzuata uygun verilen diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir.

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Davaların Takibine İlişkin Esaslar

 

Dosya dağılımı

MADDE 37- (1) Dava dosyalarının dağılımı 1.Hukuk Müşaviri veya görevlendireceği hukuk müşaviri tarafından yapılır.

(2) Bir dava dosyası için birden fazla hukuk müşaviri görevlendirilebilir. Dava,  takip eden hukuk müşavirinden alınarak başka bir hukuk müşavirine verilebilir.

 

Dava dilekçeleri ve savunması

MADDE 38- (1) Dava dilekçesi incelenerek dava konusu olan işlem, eylem veya sözleşme belirlenir; savunma yapılabilmesi için gerekli olabilecek bilgi ve belgeler ile bunların talep edileceği birimler tespit edilir. Mahkemenin ayrıca bilgi ve belge talebi olması halinde de aynı değerlendirme yapılır.

(2) Dava dilekçesi ile birlikte mahkemenin savunma süresini kısıtlayan her hangi bir kararının bulunup bulunmadığı belirlenir. Savunma süresinin kısa olması halinde bu sürede savunma yapılması sağlanır. 

(3) Öncelikle dava dilekçesi görev ve yetki, idari merci tecavüzü, ehliyet, idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı, süre aşımı, husumet ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 3 ve 5 inci maddelere uygun olup olmadıkları yönünden incelenerek tespit edilecek hususlara savunmada yer verilir.

(4) Dava dilekçesi ile ilgili savunma, dava konusu işlem, eylem veya sözleşmenin hukuka uygun olduğu ortaya konularak, dilekçedeki iddia ve talepleri karşılayacak şekilde hazırlanır.

(5) Savunmada yer alan talepler, varsa emsal kararlar ile desteklenir. 

(6) Savunmanın süresinde mahkemeye sunulabilmesi için, paraf ve imza aşamaları göz önünde bulundurularak savunmalar tamamlanır, görevli memurlara teslim edilir.       

(7) Savunmalar 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda belirtilen diğer hususlar da göz önünde bulundurularak hazırlanır.  

 

2 nci dilekçeler ve bilirkişi raporları

MADDE 39- (1) Davacıların 2 nci dilekçeleri dava dosyası ile birlikte incelenerek 2 nci dilekçelerdeki iddialar ile ilgili hangi birimlerden bilgi ve belge isteneceği tespit edilir.  

(2) 2 nci dilekçelerde yeni bir iddianın bulunmaması ya da yer alan iddiaların birinci savunmalarda karşılanmış olması nedeniyle 2 nci savunma yapılmasına gerek duyulmayan hallerde form (Ek-2) doldurularak dava dosyasında saklanmak üzere 1. Hukuk Müşavirine arz edilir.

(3) 38 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları hariç, diğer fıkralar 2 nci savunmaların hazırlanmasında da uygulanır.

(4) Bilirkişilerce aleyhte verilen raporlara karşı süresi içinde itiraz edilir.

(5)Bilirkişi raporunun kısmen idare aleyhine olması halinde rapora itiraz edilip edilmeyeceğinin takdiri Makama aittir.

 

Kararlar ve kanun yollarına başvurma 

MADDE 40- (1) Mahkemelerce verilen kararların, gerektiğinde dava dosyası ile birlikte incelenip niteliği belirlenerek;

a) Lehe olan kararlar uygulanması veya bilgi için,

b) Aleyhe olan kararların uygulanması ve gerektiğinde kanun yollarına başvurulması amacı ile bilgi ve belge istenilmesi için, 

ilgili birime gönderilir.  

(2) Genel Müdürlük aleyhindeki idari yargı merci kararlarına karşı süresi içinde kanun yollarına başvurmak esastır. Ancak, 1.Hukuk Müşaviri, idari yargı mercilerince idare aleyhine verilen kararlardan kanun yollarına başvurulmasında fayda mülahaza edilmeyen kararlara karşı, kanun yollarına gidilmemesine karar verebilir. 1. Hukuk Müşaviri bu kararı, konu hakkında bilgi sahibi olan kişilere danışarak verebileceği gibi, hukuk müşavirleri ile yapacağı toplantı sonucuna göre de verebilir.

(3) Kanun yollarına başvuru süreleri ile paraf ve imza aşamaları göz önünde bulundurarak süresinde mahkemeye sunulabilmesi için itiraz, temyiz veya karar düzeltme dilekçeleri hazırlanır.

(4) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda belirlenen itiraz, temyiz veya karar düzeltme sebeplerinin varlığı varsa emsal kararlar ile desteklenecek şekilde dilekçelerde ortaya konulur.

(5) Kanun yollarına başvuru dilekçelerinin hazırlanmasında 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda belirtilen diğer hususlar da göz önünde bulundurulur.  

 

Dava açılması

MADDE 41- (1) Bakanlıkça tesis edilmiş olanlar hariç, Genel Müdürlüğün menfaatlerini ihlal eden idari işlem nedeniyle iptal ve tam yargı davaları ile haklarını ihlal eden idari eylem nedeniyle tam yargı davalarının açılması ve takibi, yetki devri halinde Hukuk Müşavirliğince yapılabilir.  

(2) İdari işlem ya da idari eylem nedeniyle iptal ya da tam yargı davası açılması talep edildiğinde dava konusu işlem ya da eylem ile ilgili bilgi ve belgeler ilgili birimlerden talep edilir.

(3) Elde edilen bilgi ve belgeler sonrasında dava açılıp açılmayacağı hususu Makam tarafından görevlendirilecek bir ya da birkaç hukuk müşaviri vasıtasıyla incelettirilebilir.

(4) Yapılan inceleme sonrasında dava açılması hususu Genel Müdüre arz edilerek alınacak talimata göre ya Bakanlık Hukuk Müşavirliğinden dava açılması talep edilir ya da Hukuk Müşavirliğince dava açılması için gerekli işlemler yürütülür.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Avukatlar

 

Avukatların görevleri

MADDE 42- (1) Avukatlar, sözleşme hükümlerine uymakla beraber; 

a) Kendilerine havale olunan her türlü dava dosyasını mevzuata uygun şekilde yürütmek ve sonuçlandırmak, 

b) Davanın devamı sırasında gerekli gördüğü tedbirleri almak, 

c) Kendilerine havale olunan mevzuatın uygulanması ile ilgili konularda görüş bildirmek, 

ç) Görevlendirildiği kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, talimat ve sair çalışmalara katılmak, 

d) Kendilerine havale olunan davalar ile ilgili, dosya tutmak, işin kendisine verilişini gösteren belge, dilekçe ve cevap suretleri ile dosyada bulunması gereken sair belgeleri bulundurmak, 

e) Takip ettikleri davalar ile ilgili gerekli gördükleri belge ve bilgiyi Hukuk Müşavirliği vasıtası ile ilgili birimden istemek, 

f) İstenildiğinde davalar ve kendilerine verilen sair işlerle ilgili olarak Hukuk Müşavirine yazılı rapor vermek,

g) Avukatlık hizmetleri ile ilgili kendilerine verilecek diğer işleri yapmak,

ile görevlidirler. 

 

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

1.Hukuk Müşavirinin özel niteliği

MADDE 43– (1) 1.Hukuk Müşavirinin taşıması gereken genel niteliklere ilave olarak, Hukuk Fakültesinden mezun olması esastır.

 

Hukuk Müşavirleri Değerlendirme Komisyonu

MADDE 44– (1) Hukuk Müşavirleri Değerlendirme Komisyonu ihtiyaç olması halinde 1.Hukuk Müşaviri başkanlığında; Hukuk Müşavirleri, Birim Müşavirleri ve 1. Hukuk Müşavirinin uygun gördüğü diğer personel ile gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanır. 

(2) Değerlendirme Komisyonu 1. Hukuk Müşavirinin belirleyeceği konular ile;

a) İdari yargı mercilerince idare aleyhine verilen kararlardan kanun yollarına başvurulmasında fayda mülahaza edilmeyen kararları incelemek, dava dosyasını takip eden Hukuk Müşavirinin gerekçesini değerlendirmek, 

b) İnceleme ve değerlendirme sonucu kanun yollarına başvurulup başvurulmaması ile ilgili karar vermek,

c) İdari yargı mercilerince verilen kararlardan ihtilafları önleyici nitelikte olanlarının Hukuk Müşavirlerince tespit edilerek komisyona getirilenleri değerlendirerek uygun ve benzer olaylardan ihtilafları önleyici prensip emirlerinin esaslarını belirlemek,

konularında çalışmalarını yapar.

 

Yetki ve sorumluluk

MADDE 45- (1) Bu Yönetmeliğe göre hizmetlerin yürütülmesinde 1.Hukuk Müşaviri yetkili olup, alt birim amirleri hiyerarşik sistem içinde Makama karşı sorumludurlar.

 

Hukuki görüş isteyebilecek makamlar

MADDE 46- (1) İllerde Valiler ve İl Emniyet Müdürleri ile merkez teşkilatında birimin bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı, Polis Akademisi Başkanı ve Teftiş Kurulu Başkanı ile Genel Müdüre doğrudan bağlı diğer birimler tarafından hukuki görüş istenebilir

           

Hukuki görüş isteme biçimi

MADDE 47- (1)Hukuki görüş;

a) İstenme nedeni ve hangi zorunluluktan doğduğu,

b) İlgili mevzuat hükümleri,

c) Tereddüt edilen husus,

ç) İşlem biriminin konu ile ilgili görüşü,

belirtilerek istenir. Konu ile ilgili tüm bilgi ve belgeler gönderilir.

(2) Hukuk Müşavirliği tarafından verilen hukuki görüşler istişari nitelikte olup, görüş isteyen birimlerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(3) Bilgi edinme başvurularında 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar çerçevesinde, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verilebilir. 

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 48- (1) 4/1/2002 tarihli ve Bakan onaylı Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük

MADDE 49- (1) Bu Yönetmelik onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 50- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

O L U R

31/12/2007

 

Beşir ATALAY

İçişleri Bakanı

 

  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • İçişleri Bakanlığı