Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

İçra ve Yargı Giderleri Şube Müdürlüğü

Giriş ​İCRA VE YARGI GİDERLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

            Bakanlık Makamının 31/12/2013 tarihli ve 133 sayılı Olur’ları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Adli Dava İşleri Hukuk Müşavirliği ve İdari Dava İşleri Hukuk Müşavirliği bünyesindeki Yargı Giderleri ve İcra İşlemleri Büro Amirlikleri kapatılarak, (21.12.2015 tarihli Bakanlık Makamının Olur’ları ile kurulmuş ve yeni görev tanımları yapılmıştır.)

İCRA VE HACİZ İŞLEMLERİ BÜRO AMİRLİĞİ
Genel Müdürlük alacaklarına ilişkin icra ve ödeme emri talep yazılarını yazmak, takip öncesi dosyaların incelemesi için ilgili hukuk müşavirine/avukata teslim etmek, icra takibi yapmak, açılan icra dosyalarını kontrol etmek, talep dilekçelerine ilişkin icra müdürlükleri ile yapılacak yazışmaları hazırlamak, sonucunu hukuk müşaviri/avukatına bildirmek, paranın saymanlık hesabına aktarılması ile ilgili yazışmaları yapmak, açılan icra davaları ile ilgili savunmaları hazırlamak. 
İcra takip dosyalarının muhafazasını sağlamak, arşivin kullanımı ve dosya çıkarılması ile ilgili işlemleri yürütmek.
Genel Müdürlük aleyhine gönderilen icra ve ödeme emirlerinde ilamla uyuşmayan hususlar, hesaplama hataları veya kanuna aykırılıkların hukuk müşaviri/avukat tarafından tespit edilmesi halinde itiraz-şikâyet yoluna gidilmesi veya iptal davası açma ile ilgili yazışmaları yapmak.
İcra davaları hakkında düzenlenen bilirkişi raporları ve ara kararlarla ilgili itiraz ve diğer işlemleri yapmak.
İcra takipleri ile ilgili kanun yollarına başvuru işlemlerini yapmak ve takip etmek, kararın gelmesi halinde Ödeme Büro Amirliği ve İdare Alacakları Büro Amirliğine göndermek.
İdareye karşı açılan icra takipleri ile ilgili icranın geri bırakılması işlemlerini yapmak.
İcra davalarına ilişkin evraklarının mahkemelere sevk işlemlerini yürütmek.
İcra yargı mercilerince gönderilen duruşma davetiyeleri ile ilgili yazışmaları yürütmek, icra davalarının takibi için temsil yetkisi almak. 
İcra-takip programını işletmek, programı güncelleyerek yedeklemek, programa veri giriş yapmak üzere ilgili hukuk müşaviri/avukata dosya sevkini yapmak.
İhtiyaç duyulması halinde icra takibi için Maliye Bakanlığından Muhakemat Hizmeti talebinde bulunmak.
İcra işlemlerinde kullanılmak üzere avans alma ve kayıtlarının tutulması işlemlerini yürütmek.
Üçüncü şahıs haciz ihbarnameleri ve haciz bildirilerinde talep edilen borcun Genel Müdürlüğe ait olup olmadığının tespiti ile hukuka aykırılığı tespit edilenlerin yasal süre içerisinde itiraz edilmek üzere hukuk müşaviri/avukata veya ilgili Muhakemat Müdürlüğü ile koordine kurmak, gerekli itirazın yapılması için bilgi ve belgeleri temin etmek.
İlama dayanan icra emirleri ile ödeme emirlerini incelemek, bunlara karşı itiraz ve şikâyet edilecek bir husus bulunmaması halinde ödeme yapılması için ilgili büroya göndermek.
İcra takibine başlamadan önce gerekmesi halinde karşı tarafı sulhe davet etme ile ilgili işlemleri yapmak.
İcra işlemleri ile ilgili sulh ve vazgeçme işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak.

ÖDEME BÜRO AMİRLİĞİ
Yapılacak ödemelerle ilgili olarak gerekli belge ve bilgilerin temini amacıyla yazışmalarda bulunmak.
Genel Müdürlük aleyhine verilen kararlardaki yargılama gideri, avukatlık ücreti ve tazminatların ilama uygun hesaplamalarını yaparak ilgiliye ödenmesini sağlamak.
Mahkeme kararı gereği ödenmesi gereken alacaklara ilişkin taleplerin ödemeyi yapacak ilgili birimlere gönderilmesi işlemlerini yapmak.
Ödemeler hakkında ilgili icra müdürlüklerine veya dilekçe sahiplerine yazı yazılarak dosyaların infazını sağlamak.

İDARE ALACAKLARI BÜRO AMİRLİĞİ
Mahkeme kararı gereği yapılan ödemeler ile ilgili kararların hukuken ortadan kalkması halinde geri alma işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak.
İdare lehine hükmedilen vekâlet ücretlerinin sulh yoluyla tahsilini yapmak, ödemeyenlerle ilgili icra işlemi başlatılması için İcra ve Haciz İşlemleri Büro Amirliğine göndermek.
659 sayılı KHK’nin 14 üncü maddesi gereğince tahsil edilen vekâlet ücretlerinin, hukuk müşaviri/avukata dağıtılması ile ilgili işlemleri yapmak.
İdare lehine hükmedilen vekâlet ücretleri ve geri alma işlemlerinde davacıların alacaklardan vazgeçme taleplerini Sulh ve Vazgeçme İşlemleri Büro Amirliğine bildirmek.

VAZGEÇME VE SULH İŞLEMLERİ BÜRO AMİRLİĞİ
Mahkeme kararı gereği yapılan ödemeler veya tahsil edilecek alacaklarla ilgili sulh, vazgeçme ve taksitlendirme talepleri hakkında hukuk biriminin görüşünü ilgili yere bildirmek, gerektiğinde 659 sayılı KHK’nin 11 ve 12 nci maddesi gereğince sulh, vazgeçme veya taksitlendirme onaylarını almak. 
İlgili birimler tarafından yapılan ödemelerle ilgili sulh ve vazgeçme işlemleri hakkında görüş vermek, gerektiğinde sulh ve vazgeçme onaylarını almak.  
Davacılar lehine hüküm olunan tazminatın ödenmesinden doğan hazine zararının, rücuen tahsiline ilişkin görüş bildirmek, kusurlu görülen personelin isim ve adreslerinin tespit etmek ve hazine zararının rucuen tahsiline ilişkin açılacak davaların savunmasına yarar bilgi ve belgelerin temini için gerekli yazışmaları yapmak.
İcra takibine başlamadan önce gerekmesi halinde karşı tarafı sulhe davet etme ile ilgili işlemleri yapmak
İcra takipleri ile ilgili sulh ve vazgeçme işlemlerini yürütmek üzere gerekli yazışmaların yapmak.
Ödemeden kaynaklanan hazine zararının tazmini için sorumluların tespiti yapılarak, rücu davası açılması için Adli Dava İşleri Şube Müdürlüğüne göndermek.
​​
  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • İçişleri Bakanlığı