Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Mevzuat Takip ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
 

Mevzuat Takip ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü;


a) Genel Müdürlük birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarının 17/2/2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu kontrol etmek ve bu konuda birimlerle koordine sağlamak,

b)  Genel Müdürlük birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları hakkında ilgili birimlerin görüşünü alarak yürürlük prosedürünü takip etmek ve neticelendirilmesi için çalışmak,

c) Genel Müdürlük birimlerince hazırlanan kuruluş, görev ve çalışma yönetmelikleri ile diğer mevzuatın yürürlük işlemleri sırasında, birimler arasındaki olası uyuşmazlıkları kontrol etmek ve bunların ortadan kaldırılması için toplantı düzenlemek,

ç) Genel Müdürlüğü ilgilendiren mevzuat boşlukları ile güncelliğini yitirmiş mevzuatın tespit edilmesi ve bu konuda gerekli çalışmaların koordine edilmesini sağlamak,

d) Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Genel Müdürlük görüşü alınmak üzere gönderilen ikili ve uluslararası güvenlik ve işbirliği konulan haricindeki mevzuat tasanlan ve teklifleri hakkında, Genel Müdürlük birimlerinin görüşlerini almak, buna göre oluşturulan Genel Müdürlüğün nihai görüşünü talep eden yere intikal ettirmek,

e) Mevzuat tasan ve tekliflerine ilişkin Genel Müdürlük, bakanlıklar ve diğer kurumlar nezdinde düzenlenecek olan toplantı ve seminerlere talep halinde Genel Müdürlük temsilcisinin katılımım sağlamak, hu alanda kurum içi ve kurum dışı koordinatör birim faaliyetini yürütmek,

f) Genel Müdürlüğü ilgilendiren kanun tasan ve teklifleri hakkında, TBMM komisyon ve Genel Kurulundaki görüşmeleri, ilgili birim görevlisi ile birlikte gerektiğinde takip etmek/ettirmek,

g) Genel Müdürlük birimlerinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapacağı protokollerin koordinesini sağlamak,

ğ) Uluslararası anlaşma, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve Bakanlar Kurulu kararları ile diğer mevzuatı takip etmek, Genel Müdürlük ile ilgili olanlarını tespit etmek ve güncel olarak birimlerin istifadesine sunmak, bu amaçla oluşturulan mevzuat bilgi sisteminde gerekli güncellemeleri yapmak,

h) Mevzuatın uygulanması ile ilgili Genel Müdürlük merkez teşkilatınca çıkarılan ve müşavirliğe gönderilen talimat, genelge ve emirleri takip ederek mevzuat bilgi sistemine aktarmak,

ı) Genel Müdürlüğe ait yürürlükte veya geçmişteki mevzuatın arşivini tutmak ile görevlidir.

 
 
  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • İçişleri Bakanlığı