Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Hukuk Muşavirliği
 

Hukuk Müşavirliği, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 16 ncı maddesine göre; Emniyet Genel Müdürlüğü makamına doğrudan bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görev alanına giren konularda; Bakanlık aleyhine açılan idari davalara ilişkin savunmaları yapmak, duruşmalara katılmak, kanun yollarına başvurmak, adli mahkemelere intikal eden davaları ve sonuçlarını takip etmek, mevzuat inceleme işlemlerine ve disiplin kurullarına ilişkin hizmetleri yürütmek amacıyla kurulmuştur.

 

Hukuk Müşavirliği, 1 inci Hukuk Müşavirinin yönetiminde;

* Hukuk Müşavirleri,

* İdari Büro Amirliği,

* İdari Dava İşleri Şube Müdürlüğü,

* Adli Dava İşleri Şube Müdürlüğü,

* Disiplin İşleri Şube Müdürlüğü,

* Adli Yardım İşleri Şube Müdürlüğü,

* Hukuki Görüş ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü,

* Mevzuat Takip ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü,

* İdari İşler ve Destek Şube Müdürlüğü,​

* İcra ve Yargı Giderleri Şube Müdürlüğü’nden teşekkül etmektedir.

 

Hukuk Müşavirliği;

v  Emniyet Genel Müdürlüğünü adli ve idari yargıda, icra mercileri ve hakemler nezdinde 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin 6 ncı maddesine istinaden vekil sıfatı ile temsil etmek,

v  Merkez ve taşra birimlerinin 659 sayılı KHK kapsamındaki sulh ve vazgeçme talepleriyle ilgili olarak Müşavirlik görüşünü oluşturmak ve üst yönetici tarafından verilen yetki kapsamında gerekli onayları almak,

v Yargı mercilerinin, idare aleyhine verdiği kararlara karşı kanuni süreleri içinde kanun yollarına başvurmak,

v  Merkez ve taşra birimleri tarafından sorulan hukuki konu ve işlemlerle ilgili görüş bildirmek,

v  Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek ve Merkez Disiplin Kurulları ile İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunda görüşülecek disiplin soruşturma dosyaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

v  Personelin adli yardım taleplerini ilgili mevzuatı kapsamında incelemek ve gerekli işlemleri yürütmek,​

v  Genel Müdürlükçe hazırlanan mevzuat taslaklarının yürürlük prosedürünü takip etmek ve neticelendirilmesi için çalışmak,

v Emniyet Genel Müdürlüğü’nün genel prensip ve personel politikalarına uygun olmak kaydıyla ilgili birimlerden gelen ve talepler üzerine basın, yayın ve internet yoluyla Emniyet Teşkilatı hakkında yapılan hakaret içerikli ve gerçeği yansıtmayan haberlerle ilgili olarak tekzip, suç duyurusu ve erişimin engellenmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

v  Genel Müdürlükçe hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ile tahkime ait işlemleri koordine etmek, izlemek ve denetlemek,

v  Adli ve idari yargı mercilerince Genel Müdürlükçe aleyhine hükmedilen ilama bağlı borç, mahkeme masrafları ve vekalet ücretlerinin ilgili tertibinden ödenmesini gerçekleştirmek,

v  Hukuk birimleri, hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun sekreterya hizmetlerini ve idaresince verilen diğer görevleri yürütmekle görevlidir.

​​​​​​
 
 
  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • İçişleri Bakanlığı